Digitala möjligheter
för hälsa & vård
i världsklass

Stort tack till alla talare, deltagare och
partners för två fantastiska dagar!

  1 juni – konferens, Stockholm
2 juni – workshop, Stockholm

Information

Digitaliseringen är ofrånkomlig och genomsyrar hela vårt samhälle, vilket skapar nya fantastiska möjligheter inom hälso- och sjukvården som det gäller att omsätta i praktiken så fort som möjligt. Det finns många utmaningar, men möjligheterna till innovativa lösningar är ännu fler!

LÄS MER

Digitaliseringen inom vården går idag långsammare än vad de flesta önskar, mycket beroende på väntan på politiska beslut och samordning kring standards, lagstiftning, ersättningsmodeller etc. Men för att Regeringens ”Vision e-hälsa 2025” ska bli verklighet krävs ett skyndsamt arbete med att nyttja de fantastiska möjligheter som digitaliseringen innebär – med start redan idag!

Vad är möjligt att genomföra och uppnå utifrån dagens förutsättningar? Och vad händer om alla aktörer – vårdgivare, profession, akademi, beslutsfattare, myndigheter och företag – på ett pragmatiskt sätt gemensamt försöker hitta lösningar på utmaningarna som finns?

Konferens

Tack vare digitaliseringen kan smarta lösningar skapas till nytta för både vårdgivare och vårdtagare. För att nyttja detta fullt ut är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra. Konferensen ger dig både inspiration och nya idéer kring hur din organisation ska arbeta med e-hälsa.

LÄS MER

Detta är ett forum som vänder sig till vård- och omsorgspersonal, verksamhetsutvecklare, tekniker, chefer, politiker och alla andra som är delaktiga i e-hälsoutvecklingen. Oavsett vilket skede din organisation är i kopplat till digitaliseringen så är E-hälsodagarna en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen kring området framåt.

Det finns en mängd goda exempel på verksamheter inom sjukvården som med framgång använder sig av e-hälsolösningar i dag. Vad har dessa gjort för att lyckas? Hur ser man till att involvera patienterna, vårdprofessionen, teknikerna i utvecklingen, för att skapa de bästa tänkbara lösningarna? Och vilka blir vinsterna?

Workshop

Missa inte workshopen om förändringsledning kopplat till e-hälsoutvecklingen, ledd av Sirona. Här får du konkreta tips för hur ni på bästa sätt ska ta tillvara på de befintliga strukturerna i vården och kombinera det med innovation för att skapa både nytta och kvalitet för patienter och medarbetare.

LÄS MER

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyn längst upp på sidan.

Här samlas personer och organisationer som vill driva e-hälsoutvecklingen framåt
Information

Digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela vårt samhälle, vilket skapar nya fantastiska möjligheter inom hälso- och sjukvården som det gäller att ta tillvara på och omsätta i praktiken så fort som möjligt. Det finns stora utmaningar, men möjligheterna till smarta och effektiva lösningar är ännu fler!

Konferens

E-hälsa tillhör framtiden. Och nutiden. Tack vare digitaliseringen skapas fantastiska möjligheter till innovativa och smarta lösningar. För att nyttja detta fullt ut är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra. Under denna konferens blir du fylld med inspiration och nya idéer kring hur din organisation ska arbeta med e-hälsa.

Workshops

Håll dig uppdaterad inför
nästa konferens via vårt nyhetsbrev 


Håll dig uppdaterad inför
nästa konferens via vårt nyhetsbrev 


Tidigare talare


Helene Richardsson
Vad är nästa steg för Hälsa för mig?
Vad är nästa steg för Hälsa för mig?

Helene Richardsson, affärsområdeschef på eHälsomyndigheten, är ansvarig för det personliga hälsokontot för alla medborgare – Hälsa för mig – som öppnar våren 2017. Här kan privatpersoner på frivillig basis samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Det personliga hälsokontot gör det möjligt att prenumerera på hälsoinformation som uthämtade läkemedel och vaccinationer. Hälsa för mig utvecklas kontinuerligt och på sikt kommer det att vara möjligt att prenumerera på ytterligare information från hälso-och sjukvården, till exempel labbsvar och uppgifter ur kontoinnehavarens journal.

Helene berättar kring hur Hälsa för mig blir en naturlig länk mellan patienter, sjukvård och företag, app- och tjänsteutvecklare. Hur kommer tjänsten utvecklas? Vilka är utmaningarna, möjligheterna och vinsterna? Hur inkluderas både patienter och vårdpersonal i utvecklingen av tjänsten?

Peter Berggren
Framgångsrik e-hälsoutveckling genom mod, innovation, kontinuitet och trygghet
Framgångsrik e-hälsoutveckling genom mod, innovation, kontinuitet och trygghet

Peter Berggren, läkare och verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, har under många år arbetat med utveckling av glesbygdsmedicin och distansvård med hjälp av digitala e-hälsolösningar, för att hjälpa patienter till en tillgängligare och bättre vård. Han menar att en stor utmaning är att använda tekniken så att patienter kan sköta så mycket som möjligt av vården på egen hand, men med stöd så att det ändå känns tryggt.

Hans arbete har bland annat bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp avancerad distansteknik. Patienterna kan exempelvis träffa dietist eller KBT-behandlare med hjälp av videolänk, och läkare kan lyssna på hjärtljud eller titta ner i patienters halsar på distans tack vare olika tekniska lösningar. Han har även varit med och utvecklat specialistutbildningar för att personalen ska kunna hantera det nya arbetssättet. Med hjälp av vänorter och vårdcentraler i Australien och Canada utbyts erfarenheter kring distansvårdsarbete. Ledorden i allt som görs är kontinuitet och trygghet.

Under konferensen berättar Peter om vilka lösningar man har utvecklat, hur man har gått till väga och vilka lösningar som varit mest lyckade och skapat mest nytta. Han berättar också om den kartläggning som Västerbottens läns landsting tillsammans med Glesbygdsmedicinskt centrum gjorde, som strukturerade informationen som finns kring de e-hälsolösningar som utvecklats och används. I den identifierade man fem framgångsfaktorer kopplat till utveckling av eHälsotjänster, som vi får höra mer om.

Louise Arodén Arvidsson
Patientstyrd utveckling av e-hälsa - från idé till genomförande på ett effektivt sätt
Patientstyrd utveckling av e-hälsa - från idé till genomförande på ett effektivt sätt

Landstinget i Uppsala län har legat i framkant gällande digitala lösningar och e-hälsa sedan långt tillbaka. Mycket beroende på ett politiskt styre som prioriterat det området. År 2012 blev det möjligt för länsinvånarna att ta del av journaluppgifter via nätet, och i dag visas 17 olika informationsmängder, jämfört med i snitt tre hos övriga vårdgivare.

Louise Arodén Arvidsson, ansvarig för e-hälsoutveckling på Landstinget i Uppsala, delar med sig om tips och erfarenheter kring vilka faktorer som varit avgörande för de har lyckats gå i bräschen för digital utveckling och användande av e-hälsotjänster i vården. Hur ser de till att både perspektivet från patienter och vårdpersonal inkluderas när nya tjänster utvecklas? Och hur ser framtiden ut?

Mattias Agestam
Hur lyckas vi inkludera både patient och vårdgivare i utvecklingen?
Hur lyckas vi inkludera både patient och vårdgivare i utvecklingen?

Ska Sverige bli världsledande inom e-hälsa, vilket Regeringen har som mål, måste förändringskraften på golvet nyttiggöras: personalen inom hälso- och sjukvården måste få möjligheten att driva utvecklingen. Att skapa en god digital arbetsmiljö som stimulerar till nytänkande är viktigt, men den absolut viktigaste förutsättningen för förändringsarbete är den närmsta chefen – den chef som sätter tonen och skapar utrymme för medarbetarna. Har de verksamhetsnära cheferna inte mandat att prioritera utvecklingsarbete kommer Sverige ohjälpligt att hamna på efterkälken när det gäller innovation och nytänkande. Vårdprofessionen är de som jobbar med patienterna, är experter på det medicinska och är de som, tillsammans med patienterna, kommer nyttja e-hälsotjänsterna.

Mattias Agestam, psykiatriker och medlem i Svenska Läkarsällskapets kommité för e-hälsa, delar med sig av hur vårdprofessionens kunskap ska användas för att driva e-hälsoutvecklingen genom delaktighet, innovationskraft, organisation och ledarskap.

Sara Belfrage
E-hälsa ur ett integritetsperspektiv - vilka är utmaningarna?
E-hälsa ur ett integritetsperspektiv - vilka är utmaningarna?

För två år sedan trädde patientlagen i kraft. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och följa upp patientlagens införande. I slutet på 2016 publicerade myndigheten en kartläggning över nyttan och integritetsriskerna med användningen av digitala hälsouppgifter. De konstaterar att nyttan och riskerna behöver diskuteras och värderas tillsammans för att utvecklingen på området ska kunna gå framåt. Det är också nödvändigt med lösningar som gör att människor kan känna tillit till användningen av deras digitala uppgifter.

Sara Belfrage, utredare på Vårdanalys, berättar om de frågeställningar och utmaningar man identifierat som viktigaste att hantera, för att kunna skapa största möjliga värde av digitala hälsouppgifter, utan att förbise integritetsskyddet. Vilka är nyttorna och med vilka risker används digitala hälsouppgifter om enskilda individer? Hon delar också med sig av resultaten av myndighetens undersökning hur patienter och brukare själva ser på frågor kring integritet och sjukvårdens digitala hälsodata.

 

Andreas Mårtensson
Samverkan över regiongränserna - vad är möjligt?
Samverkan över regiongränserna - vad är möjligt?

Andreas Mårtensson, leg. sjuksköterska och verksamhetsarkitekt på Inera, har 15 års erfarenhet av att jobba med IT inom vården. Att samarbeta över regiongränserna har sina utmaningar, framför allt gällande säker hantering av patient- och journaluppgifter. Men med Nationell Patientöversikt, som har finns tillgänglig över hela landet, har man lyckats hantera detta och tack vare smidigare hantering av journalinformationen för olika vårdgivare på olika ställen har man minskat administrativt dubbelarbete för personalen, som både sparar pengar och ger vårdtagaren en säkrare vård. Andreas berättar om Ineras nuvarande och kommande projekt samt om utmaningarna och möjligheterna det innebär att jobba med att tillgängliggöra patientiinformation över vårdgivargränser.

Inera ägs av Sveriges landsting och regioner, med syfte att koordinera deras gemensamma e-hälsoarbete. Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna.

Eskil Degsell
Hur kan vården ta tillvara på vad patienterna känner, tänker och tycker?
Hur kan vården ta tillvara på vad patienterna känner, tänker och tycker?

Eskil Degsell är själv patient, närstående och numera även anknuten till KI, Regional Cancercenter Stockholm-Gotland och Karolinska Sjukhuset.

I samband med att hans fru diagnostiserades med en elakartad hjärntumör började han intressera och engagera sig i hur vården kan bli bättre på att ta tillvara på patienternas och närståendes egna önskningar, erfarenheter och upplevelser. Allt för att skapa en bättre vård, som över tid förhoppningsvis leder till både bättre medicinskt och självupplevt hälsoutfall.

Eskil delar med sig av sina erfarenheter, tankar och sitt arbete med att hitta nya sätt att stärka dialogen mellan informell och formell vård. Hur kan vården rent konkret ta tillvara på vad patienterna känner, tänker och tycker? Och vilka möjligheter skapas när det börjar ske?

Cecilia Karlsson
Patientanpassade lösningar som också förenklar för vårdgivaren
Patientanpassade lösningar som också förenklar för vårdgivaren

Landstinget i Värmland satsar stort på digitaliseringen och använder sig av en mängd nya digitala lösningar inom vården. Läsplattor för journaldokumentation nära patienten i syfte att stödja vårdpersonalens administrativa arbete och digitala vårdmöten är två framgångsrika exempel. Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Landstinget i Värmland, berättar om vikten av att våga testa nya lösningar, hur man inkluderar vårdpersonalen i utvecklingen, vilka de största utmaningarna är och hur man ser till att faktiskt få saker och ting att hända.

Eric Vänerlöv
Regeringens utredning - nationell samordning av life sience
Regeringens utredning - nationell samordning av life sience

För att digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården ska nyttjas till fullo krävs en välfungerande samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Vilka förutsättningar krävs för att uppnå detta? Hur ska de ekonomiska incitamenten utformas för att uppmuntra innovation och nya smarta lösningar? Och hur kan ett prioriterat fokus på digitalisering inom svensk hälso- och sjukvård uppmuntras?

Eric Vänerlöv är sektreterare för den av regeringen utsedda nationella samordnaren för life sience. Han kommer att berätta om utredningens delbetänkande, som överlämnades till regeringen i januari i år, samt det fortskridande arbetet med utredningen. Fokus under 2017 ligger på att utforma en modell för hur ersättningsmodeller ska utformas för att gynna upptag av innovation i sjukvården. Även den övergripande digitaliseringen är en prioriterad punk för utredningen.

Victoria Sydow
Moderator
Moderator

Victoria Sydow arbetar med och har drivit ett flertal uppdrag inom strategiskt förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och djupgående analyser av kvalitet inom vård och omsorg. Senast medverkade hon i framtagandet av analys kring hur ersättningsmodeller kan vidareutvecklas för att stödja innovation i hälsa – och sjukvården, tillsammans med regeringens life science-råd

Under konferensen är det Victoria som guidar oss mellan talarpassen, leder diskussionerna och är den som håller ihop hela dagen.

Varför ska du gå på E-hälsodagarna?


 
Konkreta exempel från olika verksamheter

Det är ett unikt kunskapsforum där de personer, landsting, myndigheter och organisationer som driver utvecklingen av e-hälsa ger tips och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Huvudtemat för dagen är att fokusera på allt som faktiskt går att göra, utifrån dagens förutsättningar.

 
Djupdykningar i relevanta ämnen

Att inkludera både vårdprofessionen och patienterna i utvecklingen, att hantera utmaningarna med integritetsperspektivet, att skapa synergieffekter genom samverkan, att spetsa den organisatioriska förmågan för att skapa innovation.

 
Fokus på interaktion & nya givande möten

Delta i interaktiva gruppövningar, ställ frågor till talarna och ta del av andra deltagares erfarenheter. Tekniker, informatiker, vårdpersonal, chefer, beslutsfattare – detta är ett forum där konstruktiva diskussioner mellan olika professionaliteter möjliggörs vilket är nödvändigt för att hitta innovativa och smarta lösningar!

 
Vad säger de ansvariga myndigheterna?

E-hälsomyndigheten berättar om nästa steg för Hälsa för mig och Vårdanalys beskriver utmaningarna med e-hälsa utifrån ett integritetsperspektiv.

E-hälsa i siffror


66 procent av vårdpersonalen anser att videosamtal kan ersätta en del av de fysiska vårdbesöken.

20 procent av svenskarna vill ha en del av sina vårdkontakter på distans.

62 procent av vårdpersonalen vill vara delaktiga i att utveckla nya appar som kan underlätta för patienterna.

Det oberoende forumet för kunskapsdelning

Läs mer

Program

Workshop 23 november

Med reservation för eventuella förändringar.

Förmiddag: UX kopplat till digital arbetsplats och intranät

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Förmiddag: Gamification- så skapar du engagemang hos dina medarbetare

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Eftermiddag: Från intranät till Digital arbetsplats – Projektmetodik

Eftermiddag: Dokumenthantering- kopplat till en digital arbetsplats

Partners


Vill du bli partner? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen. Nedan ser du ett urval.

Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor!

Erik_rund

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Kontakt


Vid frågor, kontakta oss gärna.

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Konferens

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Utbildningar

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Sirona

Den bästa vården är den som aldrig behövs, därför arbetar vi främst med proaktiva och förebyggande lösningar. Inom eHälsa och innovation begränsar vi oss inte till att endast avse utvecklandet eller tillämpandet av ny teknik. Vi inkluderar även FoU, nya organisations- och verksamhetsmodeller, nya arbetsmetoder och -modeller samt erbjudanden som medför effektivare nyttjande av resurser och ökad nytta för patienten.

Vi både rådgivning, nyutveckling och stöd till handfast projektledning och implementering. Genom vårt arbete stödjer vi aktivt verksamheten med att identifiera system- och processförbättringar och verkar därmed för att demonstrera hur IT skapar mervärde och verksamhetsnytta. FoU-arbetet fokuserar på möjligheten att skapa innovativa lösningar genom nyutveckling och förnyade arbetsmetoder.

En viktig aspekt för Sirona som externt stöd är att bidra med verktyg för att kunden själv ska förstå och hantera olika perspektiv. För förändringsledning, processledning och organisationsutveckling använder Sirona olika ramverk och metoder beroende på projektets utformning och kundens önskemål.

DIWO

Diwo är experter på digitala arbetsplatser. Att driva engagemang och produktivitet kräver arbetsplatser i världsklass, vilket i sin tur ställer krav på mobilitet och digitala lösningar. Det gäller inte minst i offentlig sektor och inom vården! Att ha en välfungerande dokumenthantering, tillgång till rätt information i rätt tid och på rätt plats, smarta samarbetsytor, mobilitet, sökbarhet, personliga inställningar. Ta en titt på vad vi gör och har gjort, eller kontakta oss så berättar vi mer!