Sveriges ledande event inom operationsflöde

Tack till alla för en fantastisk konferens!
Vi ses igen våren 2018!

 


Tack för en fantastisk konferens!
Vi ses igen till våren!

För vem

Årets viktigaste forum för dig som jobbar i eller kring operationsflödet, oavsett vilken avdelning eller klinik du tillhör, eller vilken professionalitet du har. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen i att göra operationsflödet bättre och mer effektivt.

LÄS MER

Detta är ett forum som vänder sig till dig som jobbar i en roll som är delaktig i eller kring operationsprocessen. Din titel kan t.ex. vara operationsplanerare, enhetschef, anestesiläkare, verksamhetsutvecklare, operationssjuksköterska, kirurg, sjukhusfysiker, operationskoordinator, verksamhetschef eller anestesisjuksköterska.

Vill du få svar på hur man lyckas få ett effektivare operationsflöde som leder till kortare vårdköer samt hur man skapar ett ökat medarbetarengagemang som leder till mindre personalomsättning och högre patientsäkerhet?

Är svaret på ovanstående frågor ja? I så fall är detta en konferens som du inte vill missa!

Utmaningar

Många operationsavdelningar har svårt att uppfylla vårdgarantin på grund av tidsbrist, tuff ekonomisk situation, brist på samarbete internt och gentemot andra avdelningar, lågt medarbetarengagemang och hög personalomsättning. Men det finns goda exempel! Vad är avgörande för att lyckas?

LÄS MER

Enligt vårdgarantin har varje patient rätt till operation inom 90 dagar, men måluppfyllnaden ser väldigt olika ut runt om i landet. Vad gör de sjukhus som lyckas bäst? Och vilka faktorer är viktigast för att skapa ett välfungerande, effektivt och högkvalitativt operationsflöde?

En smart operationsplanering, en helhetssyn på operationsflödet, en bra teamkänsla mellan alla professionaliteter samt effektiva processer inför, under och efter varje enskild operation är några exempel på delar som måste finnas på plats för att ett optimerat och effektivt operationsflöde ska vara möjligt.

Vad kan du, ditt team, din avdelning och ditt sjukhus göra för att ge patienterna den bästa och effektivaste vården?

Konferens

För att hitta smarta lösningar och arbetssätt som skapar ett optimerat operationsflöde är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela med sig av kunskap och ta del av goda exempel. Syftet är att du som deltagare ska inspireras och ges verktyg för att göra ert operationsflöde effektivare.

LÄS MER

Under konferensen får du ta del av hur operationsavdelningar på både stora akutsjukhus och mindre sjukhus har lyckats effektiviserat sina flöden, minska köerna samt engagera och behålla personalen.

Vi får även lyssna till den senaste forskningen kring hur matematisk simulering och machine learning kan skapa förutsättningar för bättre operationsplanering, samt forskning kring hur simulering och gamification kan användas för att  effektivisera logistiken i olika operationsflöden.

Utöver ovanstående blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från hela landet.

Lyssna till och nätverka med personer från sjukhus som lyckats skapa effektiva operationsflöden
Information

Årets viktigaste forum för dig som jobbar i eller kring operationsflödet, oavsett vilken avdelning eller klinik du tillhör, eller vilken professionalitet du har. På denna konferens ges du inspiration och verktyg som du kan använda i ditt arbete för att förbättra er verksamhet, samtidigt som du får diskutera utmaningar med kollegor från hela landet.

Konferens

Många operationsavdelningar i Sverige idag har svårt att uppfylla vårdgarantin på grund av utmaningar som tidsbrist, tuff ekonomisk situation, svagt internt samarbete och gentemot andra avdelningar, lågt medarbetarengagemang och hög personalomsättning. Men det finns goda exempel på de som lyckats vända detta genom att skapa ett optimerat operationsflöde. Vad är avgörande för att lyckas med det?

Workshops

För att hitta smarta lösningar och arbetssätt som skapar ett optimerat operationsflöde är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela med sig av sin kunskap och lyssna till goda exempel att inspireras av. Som talare får vi lyssna på läkare, sjuksköterskor, operationsplanerare, verksamhetsutvecklare, forskare och experter, som alla brinner för att skapa effektiva operationsflöden.

Program


KONFERENS

Datum 26 april 2017
Tid 8.30-17.30
Plats Bryggarsalen, Stockholm

WORKSHOPS

Datum 27 april 2017
Tid 8.30-12.00
Plats Skofabriken, Stockholm
Titel Leaninspirerade patientflöden i praktiken

KONFERENS

26 april 2017
8.30-17.30
Bryggarsalen, Stockholm

08:30 Registrering och frukost
09:00 Inledning av moderatorn
09:10 Enheten för hälsoinnovation, KTH
09:40 St Görans sjukhus
10:10 Gruppdiskussion
10:30 Fika
11:00 Bollnäs sjukhus
11:30 Blekinge tekniska högskola
12:00 Lunch

13:00 Östersunds sjukhus
13:30 Skolan för teknik & hälsa, KTH
14:00 Rast
14:10 Enköpings lasarett
14:40 Akademiska sjukhuset
15:10 Fika
15:40 Skaraborgs sjukhus
16:10 Gruppdiskussion
16:30 Mingel

11 handplockade talare med expertis, erfarenhet och insyn i olika delar av operationsflödet.

11 handplockade talare med expertis,
erfarenhet och insyn i olika
delar av operationsflödet.

Talare våren 2017


Magnus Bäckström & Harri Liimatainen
Rättvänt flöde - gör rätt från början!
Rättvänt flöde - gör rätt från början!

Att låta patienter komma direkt till operationsavdelningen har visat sig ge positiva vinster för både patient och personal. Vårdavdelningen avlastas på morgonen för att ta hand om redan inneliggande patien­ter samt att risken för kontamination reduceras. Patientens autonomi bevaras och tiden som spenderas på sjukhuset minskar. Projektet har gett sjukhuset en standard för utveckling av framtida operationsflöden. Men hur har man gjort det? Magnus Bäckström, anestesisjuksköterska och LEAN facilitator på Capio St Göran, och Harri Liimatainen, flödesledare på urologisektionen, delar med sig av sina tips och erfarenheter.

Sebastiaan Meijer
Gamification och simuleringar som skapar effektivare operationsflöde
Gamification och simuleringar som skapar effektivare operationsflöde

Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH, forskar om att skapa simulerings- och spelmetoder med vars hjälp organiseringen av vården blir effektivare, både på sjukhusnivå och systemnivå. Forskningen har inte applicerats i praktiken på någon operationsenhet i Sverige – än! Så hur skulle datorspel, simuleringar och även gamla herderliga brädspel förbättra vården på ditt sjukhus?

Eva-Marie Ottosson & Cecilia Näslund
Skapa ett jämnare flöde med hjälp av bra planering
Skapa ett jämnare flöde med hjälp av bra planering

Lasarettet i Enköping har sedan ett par år tillbaka en central planeringsenhet för alla kirurgiska operationer på sjukhuset. Målet var att skapa ett jämnare flöde genom hela planeringsprocessen – från inkommande remiss till färdigbehandlad patient – med följden att alla patienter får vård i rätt tid samt att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Eva-Marie Ottosson, tf. avdelningschef för Kirurgiskt centrums planeringsenhet berättar hur har det gått och vilka resultat det har inneburit för operationsflödet.

Lena Pettersson
Att se helheten - den lilla enhetens fördelar i förändringsarbeten och ökade effektivitetskrav
Att se helheten - den lilla enhetens fördelar i förändringsarbeten och ökade effektivitetskrav

Att operera fler patienter på färre operationssalar och med minskad bemanning, utan att göra avkall på kvalitet – är det verkligen möjligt?

Ja! Genom att ha engagerad personal och genom att se på operationskedjan som en helhet, från mottagningsbesök till hemgång, har Aleris Operation i Bollnäs lyckats med just detta. Lena Pettersson, verksamhetschef för operation, berättar om hur långsiktig produktionsplanering, helhetstänk, rätt personal på rätt plats i rätt tid och processinventering varit viktiga delar i verksamhetens förbättringsresa.

Daniel Mogefors
Sömlös patientförflyttning från operationssal till uppvakningsavdelningen
Sömlös patientförflyttning från operationssal till uppvakningsavdelningen

Med minskad stress, snabbare hantering och förenklat flöde som följd har centraloperation på Danderyds Sjukhus lyckats införa ett nytt kommunikationsverktyg som underlättar patientförflyttning från operationssal till uppvakningsavdelningen. Tack vare en specifik metod för utveckling av sjukvården, framtagen av Stanford Biodesign, var implementering snabb och använde begränsade klinikresurser. Daniel Mogefors, biträdande föreståndare på Clinical Innovation Fellowships som är en gemensam satsning mellan KI, KTH och EIT Health, var med i teamet som utvecklade och implementerade lösningen. På konferensen berättar Daniel om hur arbetet gick till och hur biodesign används för att driva förbättringar i sjukvården världen över.

Lars Salomonsson
Framtidens utmaningar för perioperativa ledare utifrån ett internationellt perspektiv
Framtidens utmaningar för perioperativa ledare utifrån ett internationellt perspektiv

Vad gäller operationssjukvård ligger Sverige långt fram inom vissa delar, medan vi inom andra områden har mycket kvar att lära genom att titta på andra. Det som är spännande med operationssjukvård är att det praktiska arbetet i operationssalen ser rätt lika ut var än i värden du befinner dig, vi gör samma saker med stort sätt samma utrusning, instrument och produkter, vilket innebär att problemen och utmaningarna ser ungefär likadana ut. Så hur arbetar man med att effektivisera sina flöden? Hur  möter man framtidens snabba utveckling och det behov av kompetensutveckling  som uppstår? Hur arbetar man med kompetensförsörjning vad gäller både att locka till sig men också behålla personal inom  hälsa och sjukvården, där personalbehovet kommer vara enormt i framtiden?

Lasse Salomonsson är enhetschef för centraloperation på Östersunds sjukhus, varifrån han har erfarenhet av förändringsarbete för att skapa effektivare flöde. Under våren åker han även till Boston för att delta på AORN – en stor internationell konferens och kongress för operationssjuksköterskor. Under Forum för effektivt operationsflöde delar han med sig av tips och insikter, både utifrån egna erfarenheter och från AORN.

Marie Persson
Minskade bytestider med hjälp av smart planering
Minskade bytestider med hjälp av smart planering

Hur kan man med hjälp av datavetenskapliga metoder – så som matematisk modellering och machine learning – skapa förutsättningar för bättre och effektivare operationsplanering? Marie, forskare och lektor i datorsystemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, berättar om resultaten från sin forskning, med syfte att optimera bytestiderna och på så sätt maximera knivtiden på operationssalarna.

Anders Plantin
Hur effektiviserar man arbetet inom vården?
Hur effektiviserar man arbetet inom vården?

Efter ett stort förändringsarbete minskade väntetiderna till mottagning och operation på Skaraborgs sjukhus med 75%. Produktionsplanering utifrån behov var nyckeln till förbättringen den gången, som Anders Plantin, verksamhetschef, var ansvarig för. Nu skriver han en ny rapport kring projektet, med fokus på vilka mjuka värden som krävs för att uppnå ett effektivt förbättringsarbete. Hur skapar man det nödvändiga engagemanget och förankringen hos medarbetarna för att effekterna av förbättringsarbetet ska bli kvarstående? Hur skapar man förändring inifrån och ut? Vad krävs av chefer och ledare i organisationen? Vilka är utmaningarna och hur hanterar man dessa?

Liza Nordström Partanen
Daglig styrning som leder till effektivare verksamhet
Daglig styrning som leder till effektivare verksamhet

På ÖNH-avdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har man daglig styrning, där man genom tvärprofessionell dialog förebygger, hanterar och analyserar orsaker till problem. Tack vare att alla professioner är representerade under varje möte blir varje situation belyst från olika synvinklar. Liza Nordström Partanen, avdelningschef på plastik- och ÖNH-operation, berättar vad den dagliga styrningen innebär, vilka utmaningar det har inneburit och vilka förbättringar den har gett upphov till.

Workshop våren 2017


Så skapar du mervärde genom nya arbetssätt och leaninspirerade patientflöden

 

Läs mer

.

För vem: Workshopen riktar sig till dig som vill lära dig hur du på ett smart sätt får ut mer värde till patienterna med samma resurser som idag. Du arbetar på operation, i operationsflödet eller har en nära koppling till operation.

Varför: Du får ta del av teori, verkliga fall, övningar och lösa konkreta problem i grupp med personer med liknande utmaningar. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Delar av innehållet:

• Introduktion till nya arbetssätt, smidiga patientflöden och kontinuerligt förbättringsarbete.

• Övningar för att få en djupare förståelse för nya arbetssätt, smidiga patientflöden och kontinuerligt förbättringsarbete.

• Verkliga fallbeskrivningar där väntetid kunnat reduceras från i genomsnitt 100 till 20 dagar.

• Problemlösningsstuga där vi gemensamt löser några av de problem som skickats in genom i förhand utskickad enkät.

• Hur du går från idé till verklighet. Exempel på förändringsledning och beslutsstruktur för att få till en bestående förändring.

Workshopen innehåller både fördjupad teori, fallbeskrivningar och gruppövningar, som utgår ifrån de utmaningar som just DU har i din verksamhet. Innan workshopen kommer en enkät att skickas ut som samlar upp era största utmaningar.

Workshopledare:

danielbramhagenDaniel Brämhagen har 20 års erfarenhet som managementkonsult och är expert på strategisk kompetensförsörjning och förändringsledning inom hälso- och sjukvårdssektorn. För närvarande driver han förändringsprogram på akutsjukhus omfattande ledningsstrukturer, organisation, vårdstrategi och arbetssätt. Daniel ansvarade 2016 för EYs studie ”Hur skapar vi patientbrist?” som lanserades i Almedalen.

kristofferpenttaKristoffer Kenttä är leg. läkare och managementkonsult inom hälso- och sjukvårdssektorn på EY. Inom operationsområdet har Kristoffer genomfört översyn av utnyttjandet av kirurgiska operationsresurser på landstingsnivå och djupare analyser i effektivitetsutnyttjande, patientflödesprocess, organisation och styrningsmodell på enskilda sjukhus.

WORKSHOP

27 april
8.30-12.00
Skofabriken, Stockholm

FÖRMIDDAG

08:30 – 12:00
Leaninspirerade patientflöden i praktiken

Skapa mervärde genom nya arbetssätt

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev 


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev 


Varför ska du gå på Forum för effektivt operationsflöde?


 
Konkreta exempel från olika verksamheter

Det är ett unikt kunskapsforum där de sjukhus och operationsavdelningar som ligger i framkant ger tips och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring hur man skapar ett optimerat och effektivt operationsflöde. Talarna har olika professionaliteter och kommer från olika avdelningar, vilket ger en mångfacetterad bild av vad som krävs för att hantera utmaningarna som finns.

 
Djupdykningar i relevanta ämnen

Optimerad operationsplanering, medarbetarengagemang, kortare bytestider, effektivt resursutnyttjande, leaninspirerade arbetsflöden, patientfokus, helhetssyn, samarbete mellan professionsgränserna, bra ledarskap etc.

 
Senaste forskningen

Du får lyssna till ledande forskare som bland annat kommer berätta hur gamification och spelteori kan användas för att effektivisera hela operationsflödet och vårdlogistiken, samt hur datavetenskap och matematisk modellering kan optimera operationsplaneringen.

 
Interaktion och nya givande möten

Delta i interaktiva gruppövningar, lyssna till intressanta diskussioner mellan talare, ta del av andra deltagares erfarenheter. Sjuksköterskor, läkare, chefer, operationsplanerare – detta är ett forum där konstruktiva diskussioner mellan olika professionaliteter möjliggörs vilket är nödvändigt för att hitta hållbara och effektiva lösningar!

Operationssjukvården i siffror


61 procent av befolkningen tycker inte att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

9 000 kr i timmen kostar en bemannad operationssal, exklusive lokal-, utrustnings-, operatörs- och läkemedelskostnader.

27 procent opereras INTE inom vårdgarantins 90 dagar, nationellt sett.

Det oberoende forumet för kunskapsdelning

Läs mer

Program

Workshop 23 november

Med reservation för eventuella förändringar.

Förmiddag: UX kopplat till digital arbetsplats och intranät

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Förmiddag: Gamification- så skapar du engagemang hos dina medarbetare

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Eftermiddag: Från intranät till Digital arbetsplats – Projektmetodik

Eftermiddag: Dokumenthantering- kopplat till en digital arbetsplats

Partners


Vi älskar dessa varumärken – det kommer du också att göra! Vill du bli partner? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen. Nedan ser du ett urval.

Boka


Vi är mycket glada att få välkomna dig till Forum för effektivt operationsflöde! Är ni flera som vill gå – hör av er för paketpris. Du kan välja att boka endast konferens, endast workshop eller kombinera dem.

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Mötesplats


 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N
  Tunnelbanestation: Odenplan

  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Skofabriken
  Hornsbruksgatan 23
  Tunnelbanestation: Hornstull

  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor!

Erik_rund

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Kontakt


Vid frågor, kontakta oss gärna.

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Konferens

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Utbildningar

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

EY

EXPERTER PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat område för EY och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med uppdrag hos såväl universitets- och akutsjukhus, central förvaltning och övriga aktörer inom sektorn, både i Sverige och globalt. Vi använder oss utav väl beprövade tillvägagångssätt för att säkerställa hög kvalitet i alla leveranser. Genom vårt globala nätverk av specialister och organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom läkare, medicinskt sakkunniga, processpecialister och sakkunniga inom innovation, möjliggör vi för våra kunder att ta del av en stor mängd extern kompetens och innovativt tänkande.

Genom revisionsuppdrag i fler än tio landsting i Sverige har vi omfattande erfarenhet av hälso- och sjukvårdens alla delar, från effektivitet på operationsavdelningar och psykiatrins kompetensförsörjning till den övergripande politiska styrningen.