I dagens blogginlägg pratar jag med två personer som verkligen brinner för den digitala utvecklingen i det offentliga Sverige – Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, Karlskrona kommun och Erik Sandström, Digitaliseringsdirektör, Arbetsförmedlingen. Båda två medverkar också som talare på konferensen Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor, eller “DigStrat” som dom allra flesta kallar den.

Carl-Magnus Lanér
Karlskrona kommun

Hej Carl-Martin!

1. Karlskrona kommun var finalister i Sveriges Digitaliseringskommun 2017 och har i år chansen att bli årets eHälsokommun 2018. Vad är det som har skapat förutsättningar för detta?
Kommunen vill vara i framkant för att möta framtida utmaningar. Att utnyttja ny teknik är därför ett måste och vi har i Karlskrona kommun på ett naturligt sätt integrerat dessa frågor i förändringsarbetet och i verksamhetsutvecklingen på högsta nivå. Förvaltningschefer och VD:ar tar ett stort ansvar och kommunen har valt ett antal okonventionella vägar i arbetet.

2. När man jobbar i en politiskt styrd organisation sitter man inte alltid själv på besluten som gäller visioner och utveckling med hjälp av ny teknik. Hur stort utrymme och mandat upplever du att ni tjänstemän har och hur får man på bästa sätt politikerna med på tåget i de satsningar som ni inom organisationen vill göra?
Jag upplever att vi har ett stort förtroende från politikerna. Det är dock mycket viktigt att löpande involvera politiken, vilket vi gör, så deras kompetens lyfts och att de kan peka ut viktiga inriktningsaspekter.

3. Ledarskapet är en avgörande faktor i en framgångsrik organisation. Hur ser ni i Karlskrona till att jobba med ledarskapsfrågor på olika nivåer och inom olika förvaltningar och verksamhetsområden?
Vi arbetar med ett utvecklingsprogram för ledningsgruppen, vi har ägnat mycket tid till att förankra motiven för och inriktningen av arbetet till chefer på olika nivåer. Motivationsseminarier, erfarenhetsutbyte, tvärsektoriella grupper mm.

4. Vi på Summit & Friends brinner för kunskapsdelning och är övertygade om att det finns stor outnyttjad potential i att sprida best practice, dela kunskap och diskutera utmaningar och möjligheter med personer utanför den egna organisationen. Hur jobbar Karlskrona med att dela kunskap med andra organisationer inom både privat och offentlig sektor?
Karlskrona kommun samarbetar frekvent med näringsliv, andra myndigheter, akademi med flera i dessa frågor. Innovationsupphandlingar, ”Smart City Forum“, gemensamma projekt, Science Part är exempel på detta. Kommunen deltar också i nationella initiativ som initieras av tex SKL och Näringsdepartementet samt deltar som föreläsare i konferenser och seminarier

5. Samverkan är ytterligare en underutnyttjad faktor som det finns potential att arbeta med i betydligt högre utsträckning än vad som görs idag. Hur ser du på samverkan mellan kommuner, landsting, myndigheter, akademi och privat näringsliv och vad krävs för att dessa aktörer på olika nivåer och sätt ska samverka ännu mer?
Se ovan. Det viktiga är annars att formulera konkreta projekt , testbäddar mm så att det inte bara blir prat utan verklig utveckling

 


Erik Sandström
AF

Hej Erik!

1. Hur ser du generellt på offentliga sektorns roll framöver, med tanke på den snabba utvecklingen som drivs av digitaliseringen?
I dagens digitala tidsålder är tre perspektiv särskilt viktiga för att bli framgångsrik; förtroende, innovation, kundupplevelse. Det offentliga har särskilt bra förutsättningar när det kommer till förtroende för hantering av personuppgifter och underliggande infrastruktur. Startup-bolagen är experter på innovation och anpassningsbarhet, o.s.v. Det avgörande för att Sverige ska bli framgångsrika är att vi lyckas etablera effektiva samarbeten mellan dessa olika aktörer. Och med erfarenhet av både startup inom IT-branschen och som statstjänsteman i stor myndighet så är min bedömning att det framför allt är de kulturella skillnaderna som hindrar detta just nu.

2. Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Vilken är den största förändringen sett till hur ni arbetar idag jämfört med 5 år tillbaka?
I den nya generationens matchning baserar vi vårt erbjudande på digitala verktyg för arbetsgivare och arbetssökande att själva hitta varandra. Med arbetsförmedlare erbjuder vi fördjupad service för dem som har särskilda behov eller särskilt svårt att hitta arbetskraft.

3. Och slutligen – vilken eller vilka faktorer är avgörande för att lyckas ha en organisation med förmågan att tänka helt nytt med hög innovationsförmåga?
Kultur, kompetens, kunskap. Det har fört oss på Arbetsförmedlingen från botten till toppen i innovativ förmåga med en hel del ”bevis” det senaste året. Hur man får igång den positiva rörelsen är huvudtemat för mitt föredrag.


Vill du läsa mer om Carl-Martin och Eriks talarpass? Kika in här!

Talarbild 2