Samhället är i dag till mycket stor del beroende av en välfungerande digital infrastruktur, inte minst inom offentlig sektor som ofta hanterar känsliga uppgifter om medborgarna. Alltifrån journalsystem och trafikövervakning till bankuppgifter och polisärenden hanteras digitalt. Det skapar fantastiska möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar som medborgarna har stor nytta av. Men i takt med en alltmer utvecklad digital infrastruktur ökar även den inbyggda sårbarheten, vilket stället stora krav på en systematisk och välgenomtänkt struktur för hur man jobbar med informations- och cybersäkerhet.

I takt med att den digitala utvecklingen går allt fortare blir också cyberhoten och cyberattackerna alltmer avancerade och komplexa. Ett effektivt och nödvändigt cybersäkerhetsarbete handlar idag både om att skydda hela den nationella digitala infrastrukturen – elektricitet, fibernät, kritiska system, telekommunikation – och den känsliga information som respektive kommun, landsting eller myndighet hanterar digitalt.

Med ovanstående i åtanke är det oroväckande att bara 38 procent av kommunerna anser att informations- och cybersäkerhet är en prioriterad fråga. År 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, som kommer att ställa höga krav på säkerhetsarbete för att skydda personuppgifter och med höga böter och skadestånd som följd om detta inte uppfylls. Kan det leda till att offentlig sektor tvingas skynda på arbetet med att skapa strukturer och strategier för hur informations- och cybersäkerhetsarbetet ska säkerställas? Förhoppningsvis…

 Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor, har du möjlighet att under workshopen Effektiv hantering av cybersäkerhet – kopplat till den digitala transformationen, under ledning av Ronny Lundvall, cybersäkerhetsexpert på Deloitte, få lära dig hur ett strategiskt ramverk kring informations- och cybersäkerhet bör se ut för att din organisation ska kunna hantera cyberhoten på ett effektivt sätt.


Nedan är tre intressanta artiklar kopplat till cybersäkerhet och offentlig sektor:

Debattartikel i NyTeknik med Richard Oehme, chef för cybersäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
http://www.nyteknik.se/opinion/det-kravs-krafttag-for-att-starka-cybersakerheten-i-samhallet-6820192

Tillväxtanalys rapport om cybersäkerhet hösten 2016:
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-09-30-hant-i-varlden-hosten-2016—-cybersakerhet—den-digitala-fronten.html

Artikel i ComputerSweden om det nya index över it-säkerhetsmognad i olika branscher, med fokus på kommunernas informationssäkerhetsarbete:
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.676924/kommuner-it-sakerhet

 

DigStrat