I detta blogginlägg presenteras data från Digitala Strategidagarna hösten 2017, då vi frågade deltagarna från kommuner, myndigheter och andra organisationer inom offentlig sektor om hur deras digitala förutsättningar såg ut, samt reflektioner kring ett par av de parametrar vi mätte. Spännande siffror, minst sagt…

Från år 2025 beräknar McKinsey att 75-110 miljarder kr per år kan frigöras i offentlig sektor, sjukvården exkluderat, i Sverige av en genomgripande digitalisering. Bra så. Men vad innebär en genomgripande digitalisering av offentlig sektor och hur kommer vi dit?

En intressant siffra att lyfta när man pratar om utveckling, förändringsarbete och innovation – som alla är förutsättningar för en framgångsrik digitalisering – inom offentlig sektor är att bara 16 procent är engagerade i sitt arbete i Sverige. Det är från en undersökning som Gallup gjort åren 2011-2012. Andelen som är oengagerade är 73 procent och aktivt motverkande är 11 procent. Men om bara 16 procent av medarbetarna i Sverige känner sig engagerade i sitt arbete och i sin arbetsplats – hur ska detta då lyckas? Hur ska en organisation som ska genomgå en genomgripande förändring lyckas göra det utan ett starkt engagemang från medarbetarna?

 

4a681c9a-febc-4d29-a83c-42e4d23e92b2-original-2

Deltagarundersökning från Digitala Strategidagarna hösten 2017

LEDARSKAPETS ROLL

I vår undersökning i höstas svarade deltagarna i genomsnitt 2,2 (av 5) på påståendet Våra ledare och chefer är digitala förebilder. Här har vi ett stort problem. Hur ska då offentlig sektor utvecklas, effektiviseras och skapa nya innovativa arbetssätt och tjänster om inte chefen och ledningen brinner för detta och går i bräschen?

Varumärkesgurun och ledarskapsteoretikern Simon Sinek pratar om att framgångsrika organisationer börjar med sitt varför. Att framgångsrika ledare inspirerar till handling genom sin vision, ledarskap, handlingskraft och genom att skapa tillit i en organisation. Allt med målet att skapa en välmående organisation där de anställda känner ett starkt engagemang. För er som inte har sett honom tala, gör det!

Min personliga reflektionen över de framgångsrika organisationer jag träffar inom offentlig sektor har de ofta en sak gemensamt: en ledare som tar täten och visar vägen. Med en obevekligt stark vision och tro på vad som kan åstadkommas. Och detta smittar av sig på medarbetarna, trots att stora förändringar kan vara tuffa på olika sätt. Ambassadörer skapas ute i organisationen som i sin tur smittar av sig på resterande medarbetare.

Ledningsgrupp och/eller ledare måste alltså:

  1. Kommunicera varför ni ska göra som ni gör. Varför är det nödvändigt? Vad är syftet? Är målbilden och visionen både tydlig och attraktiv? Hur har du/ni tänkt när den tilltänkta planen bestämdes?
  2. Se till att det finns tid och resurser för de satsningar som ska göras. Om något ska prioriteras så måste samtidigt något annat prioriteras ned eller bort. Lätt matematik.
  3. Inkludera och engagera medarbetarna. För att varje enskild individ ska ge 100 % måste hen känna sig delaktig och inkluderad. Och det är upp till chefen att det lyckas, genom att bryt a ner den övergripande målbilden till delmål på både avdelnings- och individnivå, följa upp, återkoppla etc.

 

ATT ÄLSKA SITT JOBB

Avslutningsvis vill jag lyfta en betydligt roligare siffra att läsa. I vår undersökning svarade deltagarna i genomsnitt 4,0 (av 5) på påståendet Jag älskar mitt jobb.

För mig innebär det att förutsättningarna finns där för att lyckas. Nu gäller det bara att få den siffran att smitta av sig på resten av organisationen, inte minst genom ett gott ledarskap. Lyckas det så är jag övertygad om att de där 16 % från Gallups undersökning kommer att se helt annorlunda ut nästa gång vi mäter engagemanget. För problemet sitter inte i tekniken eller i utmaningarna som kommer med den. Utmaningen sitter i beteendet hos oss människor. Och älskar de som är ledare och ambassadörer i organisationen sitt jobb så sprids det. Men det kräver rätt ledarskap, hårt jobb och en vilja av stål.

Är du redo att anta utmaningen?


Jag hoppas att vi ses på höstens konferenser mot offentlig sektor. Då ska vi se om resultatet är detsamma som ovan, eller om det skett någon utveckling under det gångna året. Spännande! Vi ses i november.

/Erik Thorell
Automatisering & AI – Offentlig Sektor, 7-8 november
Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor, 13-14 november

Talarbild 2Talarbild 2